Even geduld

Storms Fashion icon Storms Fashion logo Storms Fashion header Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout DAMES ACC HEREN CADEAUBON UNISEX

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR STORMS FASHION


Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Storms Fashion met maatschappelijke zetel te Robert Orlentpromenade 23, 8620 Nieuwpoort en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0439504525. (Hierna: “Storms”). 




Artikel 1 – Toepassingsgebied


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 



Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.



Artikel 2 – Offertes


Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.




Artikel 3 – Prijs en betaling 


De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeldt op de offerte. 



Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 



Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 




Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.




Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging


Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 




Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten


Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.




Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.




Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 




Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy


Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;




Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.




Artikel 7 – Aansprakelijkheid


Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).




Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 




Artikel 8 - Overmacht


In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 




Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 




Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid


Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.




Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 




Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht


Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.






Gebruikersvoorwaarden



Bij Storms Bvba willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Storms Bvba stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.




Artikel 1 - Definities


1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 


1.2. Onder 'Storms Bvba wordt verstaan: Storms Bvba zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.


1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Storms Bvba een overeenkomst met haar aan te gaan. 


1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Storms Bvba 


1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Storms Bvba van een bestelling. 


1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Storms Bvba betrekking hebben. 


1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Storms Bvba feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper. 




Artikel 2 - Toepasselijkheid 


2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Storms Bvba hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt. 


2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. 




Artikel 3- Aanbiedingen en bestellingen


Aanbiedingen 


3.1. Alle aanbiedingen van Storms Bvba zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 


3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.


3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.




Bestellingen 


3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website. 


3.5. Storms Bvba accepteert geen bestellingen:


- van personen onder de 18 jaar;


- indien Storms Bvba de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.


3.6. Storms Bvba is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. 


3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Storms Bvba bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Storms Bvba dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 


3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie en Nederland dient contact opgenomen te worden via webshop@Storms.be




Overeenkomst 


3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Storms Bvba per e-mail is bevestigd. 




Artikel 4 - Prijzen en kosten 


4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. 


4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 


4.3. Storms Bvba behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 


4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend; 


o Voor België: 0 euro


Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. 


4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Storms Bvba 


4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 




Artikel 5 - Betaling 


5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen.Storms Bvba behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. 




Creditcard 


5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Storms Bvba het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren. 


5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Storms Bvba schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af. 




Artikel 6 - Levering 


6.1.Storms Bvba levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 5 werkdagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Storms Bvba u daarover binnen 5 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Storms Bvba heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 


6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.




Artikel 7 - Eigendom goederen 


7.1. Storms Bvba houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Storms Bvba verschuldigd bent, heeft voldaan. 




Artikel 8 - Retourzending 


8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.




8.2. De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig te zijn (inclusief handleiding, …) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn van 3 werkdagen na de kennisgeving. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Schoenen dienen binnen en op een zuivere,zachte ondergrond gepast te worden Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.




8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: Storms,Robert Orlent Promenade 23 te Nieuwpoort. Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Storms Bvba kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen. 




8.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.




Artikel 9 - Onjuiste levering 


9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Storms Bvba. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 




Artikel 10 - Diversen 


10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Storms Bvba in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Storms Bvba vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 


10.2. Storms Bvba behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 


10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. 



RETOURS



DE KOPER HEEFT HET RECHT OM BINNEN EEN TERMIJN VAN 14 DAGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN. DE HERROEPINGSTERMIJN VERSTRIJKT 14 DAGEN NA DE DAG WAAROP DE KOPER OF EEN DOOR DE KOPER AANGEWEZEN DERDE, DIE NIET DE VERVOERDER IS,HET GOED FYSIEK IN BEZIT KRIJGT.


OM HET HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN, MOET DE KOPER DE FIRMA Storms LIVE IN STYLE VIA EEN ONDUBBELZINNIGE VERKLARING (BV. SCHRIFTELIJK PER POST OF PER E-MAIL) OP DE HOOGTE STELLEN VAN ZIJN/HAAR BESLISSING DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN.


OM DE HERROEPINGSTERMIJN NA TE LEVEN VOLSTAAT HET VOOR DE KOPER OM ZIJN/HAAR MEDEDELING BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT TE VERZENDEN VOORDAT DE HERROEPINGSTERMIJN IS VERSTREKEN.


DE KOPER DIENT DE FIRMA Storms LIVE IN STYLE VIA E-MAIL OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN HET FEIT DAT HIJ/ZIJ DE PRODUCTEN WENST TERUG TE ZENDEN, MET VERMELDING VAN HET BETREFFENDE ARTIKELNUMMER, DE PRODUCTEN EN DE HOEVEELHEID. EEN TERUGBETALING ZAL WORDEN TOEGEKEND NADAT DE PRODUCTEN ZIJN ONTVANGEN EN GECONTROLEERD. DE KOPER DRAAGT ALLE DIRECTE KOSTEN DIE ONTSTAAN TEN GEVOLGE VAN DERGELIJKE TERUGZENDING.


ALS DE KOPER DE OVEREENKOMST HERROEPT, ONTVANGT HIJ/ZIJ ALLE BETALINGEN DIE HIJ/ZIJ TOT OP DAT MOMENT HEEFT GEDAAN, ONVERWIJLD EN IN IEDER GEVAL NIET LATER DAN 14 DAGEN NADAT DE FIRMA Storms LIVE IN STYLE DE GERETOURNEERDE ARTIKELEN HEEFT ONTVANGEN. DE FIRMA Storms LIVE IN STYLE BETAALT DE KOPER TERUG MET HETZELFDE BETAALMIDDEL ALS WAARMEE DE KOPER DE OORSPRONKELIJKE TRANSACTIE HEEFT VERRICHT; IN IEDER GEVAL ZAL VOOR DE KOPER VOOR ZULKE TERUGBETALING GEEN KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT.


DE KOPER IS ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE WAARDEVERMINDERING VAN DE GOEDEREN DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE GOEDEREN.


DE KOPER KAN ZICH, NAAST DE GEVALLEN OPGESOMD IN ARTIKEL VI.53 VAN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT, TENSLOTTE NIET BEROEPEN OP ZIJN/HAAR HERROEPINGSRECHT INDIEN: DE GELEVERDE PRODUCTEN ONVOLLEDIG, BESCHADIGD OF OP EEN AANZIENLIJKE WIJZE GEBRUIKT WERDEN DOOR DE KOPER BIJ OVERMATIGE TERUGZENDINGEN VAN BESTELLINGEN DOOR DE KOPER BEHOUDT FIRMA Storms LIVE IN STYLE ZICH HET RECHT VOOR OM TOEKOMSTIGE BESTELLINGEN TE WEIGEREN.


Robert Orlentpromenade 23B-8620 - Nieuwpoortstormsfashion@gmail.comStorms Fashion+32 58 23 57 39BE0439504525 NIEUW